preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Varaždin

 > NASLOVNICA
VIJESTI I DOGAĐAJI

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Vjekoslav Mauriček, 16. 10. 2018.

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Božene Plazzeriano 4,

42 000 Varaždin

 

Varaždin, 15. 10. 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)  i članka 112. Statuta, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA

2. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA TAJNIKA ŠKOLE

3. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA NASTAVNIKA/NASTAVNICU POVIJESTI

4. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA NASTAVNIKA/NASTAVNICU EKONOMSKE GRUPE PREDMETA

5. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA NASTAVNIKA/NASTAVNICU LIKOVNE KULTURE

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Božene Plazzeriano 4,

42 000 Varaždin

 

Varaždin, 15. 10. 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)  i članka 112. Statuta, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 1. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA
 • puno radno vrijeme
 • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa zasniva se na određeno radno vrijeme
 • 1 polaznik/polaznica

Uvjeti koje kandidati/kinje trebaju zadovoljiti:

 • razina obrazovanja: VSS
 • uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno dostaviti:

 • 1. životopis
 • 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • 3. domovnicu
 • 4. rodni list
 • 5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • 6.  elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • 7. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju
 • 8.  vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin
 • 9. potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih

 

2. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA TAJNIKA ŠKOLE

 • puno radno vrijeme
 • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa zasniva se na određeno radno vrijeme
 • 1 polaznik/polaznica

 

Uvjeti koje kandidati/kinje trebaju zadovoljiti:

 • razina obrazovanja: VSS, VŠS
 • na natječaj se može javiti osoba koja je završila:

1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke 1

Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno dostaviti:

 • 1. životopis
 • 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • 3. domovnicu
 • 4. rodni list
 • 5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • 6. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • 7. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju
 • 8.  vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin
 • 9. potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih.

 

3. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA NASTAVNIKA/NASTAVNICU POVIJESTI

 • puno radno vrijeme
 • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa zasniva se na određeno radno vrijeme
 • 1 polaznik/polaznica

Uvjeti koje kandidati/kinje trebaju zadovoljiti:

 • razina obrazovanja: VSS
 • uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno dostaviti:

 • 1. životopis
 • 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 • 4. domovnicu
 • 5. rodni list
 • 6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • 7.  elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • 8. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju
 • 9.  vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin.
 • 10. potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih.

 

4. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA NASTAVNIKA/NASTAVNICU EKONOMSKE GRUPE PREDMETA

 • puno radno vrijeme
 • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa zasniva se na određeno radno vrijeme
 • 1 polaznik/polaznica

Uvjeti koje kandidati/kinje trebaju zadovoljiti:

 • razina obrazovanja: VSS
 • uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno dostaviti:

 • 1. životopis
 • 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 • 4. domovnicu
 • 5. rodni list
 • 6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • 7.  elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • 8. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju
 • 9.  vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin.
 • 10. potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih.

 

 

5. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA NASTAVNIKA/NASTAVNICU LIKOVNE KULTURE

 • puno radno vrijeme
 • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa zasniva se na određeno radno vrijeme
 • 1 polaznik/polaznica

Uvjeti koje kandidati/kinje trebaju zadovoljiti:

 • razina obrazovanja: VSS
 • uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

 

 

Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno dostaviti:

 • 1. životopis
 • 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 • 4. domovnicu
 • 5. rodni list
 • 6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • 7.  elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • 8. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju
 • 9.  vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin.
 • 10. potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih.

 

OSTALI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA SVE NATJEČAJE:

 

1. ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

- na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u školskoj ustanovi ne može se primiti osoba za koju postoje zapreke sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

2. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA:

- 8 dana od dana objave natječaja, tj do 23. 10. 2018. godine

- nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, te ako nema više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju nekog drugog posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenja ili potvrde o priznatom pravu i svu ostalu dokumentaciju na osnovu koje ostvaruju pravo prednosti.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Natječaj je objavljen 15. 10. 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gospodarske škole Varaždin.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin.

 

 

                                                                                                                        Ravnateljica:

Katica Kalogjera Novak, dipl. ing
Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
DRŽAVNA MATURA

 
KAMO NA FAKS?

 
HOSPITALITY NETWORK

 
Projekt "Ja MOGU"

 

 
TALENT SHOW

 
Korisni linkovi
 
Anketa
Sudjelujem u projektu Tulum s(l)ova? 
 > NASLOVNICA
CMS za škole logo
Gospodarska škola Varaždin / Božene Plazzeriano 4, HR-42000 Varaždin / ss-gospodarska-vz.skole.hr / gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju