2018-10-01 11:19:55

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Varaždin, 1. 10. 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)  i članka 112. Statuta, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

  1. Pomoćnik/ica u nastavi učeniku/ci s teškoćama u razvoju
  • nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno)
  • radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u okviru projekta „Ja mogu“ .
  • 1 izvršitelj/ica

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Božene Plazzeriano 4,

42 000 Varaždin

Varaždin, 1. 10. 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)  i članka 112. Statuta, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

Pomoćnik/ica u nastavi učeniku/ci s teškoćama u razvoju nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno) radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u okviru projekta „Ja mogu“ . 1 izvršitelj/ica

Uvjeti koje kandidati/kinje trebaju zadovoljiti:

minimalno srednjoškolsko obrazovanje          završena edukacija i stečene kompetencije za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju poželjno je iskustvo rada u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju, ali nije uvjet

Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno dostaviti:

1. Životopis 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. Domovnicu 4. Potvrde i odgovarajuće dokaze o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju 5. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 6.  Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 7. Potvrde i odgovarajuće dokaze o iskustvu rada u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju 8. Odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju 9.  Vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin

ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

- radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA:

- 8 dana od dana objave natječaja, tj do 9. 10. 2018. godine

- nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju nekog drugog posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenje ili potvrde o priznatom pravu i svu ostalu dokumentaciju na osnovu koje ostvaruju pravo prednosti.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabirakandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Natječaj je objavljen 1. 10. 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gospodarske škole Varaždin.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

Prijave se dostavljaju u papirnatom obliku na adresu: Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin.

                                                                                                                        Ravnateljica:

Katica Kalogjera Novak, dipl. ing


Gospodarska škola Varaždin