2018-08-23 08:06:33

Pomoćnici u nastavi - školska godina 2018./2019.

Varaždin, 23.8.2018.

Gospodarska škola Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

     Pomoćnik/ica u nastavi učeniku/ci s teškoćama u razvoju

  • nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno)
  • radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u okviru projekta „Ja mogu“ .
  • 9 izvršitelja/ica

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Božene Plazzeriano 4,

42 000 Varaždin

 

Varaždin 23. 8. 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17  Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

Pomoćnik/ica u nastavi učeniku/ci s teškoćama u razvoju nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno) radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u okviru projekta „Ja mogu“ . 9 izvršitelja/ica

Uvjeti koje kandidati/kinje trebaju zadovoljiti:

Minimalno srednjoškolsko obrazovanje               Protiv osobe nije pokrenut  kazneni postupak Završena edukacija i stečene kompetencije za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

 

Poželjno je iskustvo rada u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju

Rok prijave:

- 8 dana od dana objave natječaja,  tj. od 23. do 30. kolovoza 2018. godine

Uz prijavu obavezno dostaviti:

Molbu Životopis Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Domovnicu Potvrde i odgovarajuće dokaze o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) Elektronički zapis o radnom stažu (ukoliko osoba ima radno iskustvo) Potvrde i odgovarajuće dokaze o iskustvu rada u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju Odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju Vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik ili ovjerenu presliku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni.

Nepotpune i nepravodobne prijave i prijave putem e-maila neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u papirnatom obliku na: Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin.

                                                                                                                                                               Ravnateljica:

Katica Kalogjera Novak, dipl. ing


Gospodarska škola Varaždin